1. Shou Sugi Ban / BYTR Architects – BYTR Architects – Shou Sugi Ban – Archite… Shou Sugi Ban / BYTR Architects – BYTR Architects – Shou Sugi Ban – Archite… Shou Sugi Ban / BYTR Architects – BYTR Architects –...